Zavarovanje terjatev je instrument, ki ga omogočajo zavarovalnice za zavarovanje terjatev, ki so v Sloveniji registrirane pri AZN. V zadnjem času se oglašujejo podjetja (z zakupom oglasnega prostora ali na lastnih spletnih straneh), ki niso registrirana in tudi višina njihovega osnovnega kapitala ne ustreza kapitalskim zahtevam za opravljanje dejavnosti zavarovanja terjatev. To lahko pomeni, da podjetje, ki ponuja zavarovanje terjatev, ne bo moglo izpolniti obveznosti do zavarovanca. Tudi v tem segmentu je previdnost obvezna. Pogodba za zavarovanje terjatev je podrobna in za manjša podjetja relativno kompleksna, saj predvideva zelo visoko stopnjo kontrole nad izpostavljenostjo, plačilnimi roki in mesečnimi oziroma kvartalnimi poročanji zavarovalnici. Zato se je pred podpisom zavarovalne pogodbe potrebno zavedati vseh obveznosti, ki jih imate kot zavarovanec do zavarovalnice, in temu primerno organizirati poslovanje vašega podjetja oziroma po potrebi uskladiti obveznosti z računovodskim servisom. Namreč, vsako manjše odstopanje od vaših obveznosti bo zavarovalnica poskušala izkoristiti in vam poskušala zavrniti izplačilo škode.

Nekatere pomembne in dobre plati zavarovanja terjatev pri zavarovalnici so:

i. zagotovljeno plačilo v primeru zamude ali nesolventnosti kupca (v višini dogovorjenega zavarovalnega odstotka in v primeru izpolnjevanja vseh določil zavarovalne pogodbe);

ii. kvaliteta vaših kupcev je pod nadzorom objektivne institucije;

iii. kupec bo izvedel, da ste se proti njemu zavarovali samo v primeru, da ne spoštuje dogovorjenih oziroma pogodbenih plačilnih rokov;

iv. zavarovalno polico je možno vinkulirati (odstopiti) v korist banke ali ponudniku faktoring storitve, s čim boste še dodatno izboljšali likvidnost.

Zavarovanec v skladu s pogodbo zavarovalnici plača premijo za primer neplačila kupca oziroma kupcev, ki terjatve niso poravnali v dogovorjenem plačilnem roku oziroma zaradi insolventnosti (stečaja ali prisilne poravnave). Zavarovalnica omogoča kritje med 80–90 % neto ali bruto zneska odobrene izpostavljenosti oziroma prometa, odvisno od dogovora in možnosti. Čeprav v svetu obstajajo različne možnosti zavarovanja terjatev, je v Sloveniji najbolj pogost način zavarovanja celotnega portfelja kupcev, ali vsaj večjega dela le-tega, s sedežem v Sloveniji ali tujini, odvisno od dogovora z zavarovalnico. V skladu z dogovorom je možno opredeliti, da je zavarovanje veljavno samo za kupce na tujih trgih.

Ob sklenitvi pogodbe zavarovanec zavarovalnici posreduje imena in druge podrobnosti o kupcih in višino potrebnega limita (prometa ali odprtih postavk) za vsakega posamičnega kupca. Naloga zavarovalnice je, da preveri njihovo boniteto in odobri, delno odobri ali zavrne zahtevek za limit za določenega kupca. Zavarovalnica lahko odobrene ali delno odobrene limite ukine, zato je pogosta komunikacija z zavarovalnico nujno potrebna. V primeru, da zavarovalnica ukine limit, je poslovanje s kupcem do tega dne zavarovano, vendar pa vsa nadaljnja izdobava ni zavarovana. Pri sklenitvi pogodbe z zavarovalnico se določijo plačilni roki, v katerih morajo vaši kupci izpolniti svojo obveznost oziroma roki za poročanje in ukrepanje, ki se jih mora držati zavarovanec.

Število registriranih ponudnikov v Sloveniji je majhno, vendar razlike med ponudniki obstajajo: nekatere zavarovalnice v letno premijo že vključijo postopke oziroma stroške izterjave, nekatere omogočajo zavarovanje pred izdobavo, nekatere imajo enotne premijske stopnje za različne države, druge zavarovalnice pa različne, nekatere zavarujejo na odprte postavke, nekatere na promet, ...